Statut Polskiej Sobotniej Szkoły St Mary’s College w Hull

 

Postanowienia ogólne

 1. Szkoła nosi nazwę: Polska Sobotnia Szkoła St Mary’s College w Hull, zwana dalej Szkołą.
 2. Szkoła ma swoją siedzibę w budynku St Mary’s College w Hull.
 3. Obowiązujący adres Szkoły: St Mary’s College, The Storey Centre Cranbook Avenue, Hull, HU6 7TN.
 4. W skład Szkoły wchodzą:
 • Oddział przedszkolny
 • Szkoła Podstawowa
 • Klasa przygotowująca do egzaminu GCSE
 • Klasy języka angielskiego.
 1. Uczęszczanie do Polskiej Sobotniej Szkoły jest dobrowolne.
 2. Szkoła jest instytucją podlegającą prawnie St Mary’s College w Hull.
 3. Szkoła prowadzi działalność przy współpracy z Polską Macierzą Szkolną w Londynie.
 4. Podstawowym aktem prawnym obowiązującym na terenie Szkoły jest niniejszy statut oraz Regulamin Szkoły.

Cele i zadania Szkoły

 1. Szkoła w każdej swojej działalności kieruje się przede wszystkim dobrem ucznia.
 2. Nauczanie dzieci i młodzieży (w wieku od 3 lat) języka polskiego, historii i geografii Polski, zaznajamianie z polską tradycją i zwyczajami oraz religią.
 3. Przygotowanie uczniów do egzaminów GCSE.
 4. Rozwijanie tożsamości uczniów, budowanie więzi z Polską, budzenie patriotyzmu.
 5. Doskonalenie pełnej dwujęzyczności, uświadamianie wartości płynących z jej posiadania.
 6. Wspieranie integracji uczniów w środowiskach angielskojęzycznych poprzez doskonalenie znajomości języka angielskiego (dla młodzieży niedawno przybyłej do Wielkiej Brytanii).
 7. Wspomaganie integracji rodziców – polskich emigrantów oraz innych zainteresowanych osób poprzez rozwijanie umiejętności komunikacji w języku angielskim w mowie i piśmie.
 8. Realizacja wybranych treści zawartych w aktualnych podręcznikach obowiązujących w szkołach w Polsce, stanowiących minimum programowe.
 9. Wspieranie uczniów w ich prawidłowym rozwoju psychofizycznym (współpraca z logopedą i psychologiem).

Organizacja Szkoły

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział klasowy.
 2. Szkoła prowadzi zajęcia edukacyjne w następujących oddziałach:
 • grupa przedszkolna (od 3 lat),
 • klasy od 0 do 5,
 • klasa 6, wraz z przygotowaniem do egzaminu GCSE,
 • język angielski dla dzieci/młodzieży,
 • język angielski dla dorosłych.
 1. Szkoła realizuje swoje cele i zadania poprzez:
 • sobotnie zajęcia edukacyjne, określone kalendarzem zajęć na każdy rok szkolny, przeprowadzane zgodnie z programem dydaktyczno – wychowawczym, nakreślonym dla każdej z klas,
 • organizację zajęć dodatkowych dla uczniów,
 • organizację apeli okolicznościowych, spotkania z twórcami, wykonawcami, promujące polską kulturę i tradycje,
 • współpracę z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania i wychowania.
 1. Program nauczania w Szkole realizuje wybrane treści zawarte w aktualnych podręcznikach obowiązujących w szkołach w Polsce.

Organy Szkoły

Statut Szkoły określa:

 1. Szczegółowe kompetencje organów Szkoły, którymi są:
 • Dyrektor Szkoły, współpracujący z Koordynatorem z ramienia St Mary’s College
 • Rada Pedagogiczna
 • Rada Rodziców
 • Rada Szkoły
 1. Zasady współdziałania organów Szkoły między sobą.

Kompetencje organów Szkoły

Kompetencje Dyrektora Szkoły:

 1. Dyrektor Szkoły zostaje powołany przez Radę Pedagogiczną oraz Przewodniczącego i Zastępcę Rady Rodziców, czyli Radę Szkoły, po uprzednim głosowaniu, zostaje wybrany zwykłą większością głosów na okres czterech lat z możliwością przedłużenia bez konieczności głosowania.
 2. Do zadań Dyrektora Szkoły należy w szczególności:
 • planowanie, monitorowanie i koordynowanie pracy Szkoły,
 • współpraca z Koordynatorem z ramienia St Mary’s College, na rzecz dobra Szkoły,
 • reprezentowanie Szkoły na zewnątrz,
 • planowanie i realizacja budżetu Szkoły,
 • nadzorowanie pracy kadry pedagogicznej oraz zapewnienie właściwego doboru nauczycieli,
 • zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły,
 • zapewnienie odpowiednich środków dydaktycznych oraz wyposażenia Szkoły w ramach posiadanych środków finansowych.
 1. Dyrektor do realizacji zadań statutowych może powołać wicedyrektorów.

Kompetencje Rady Pedagogicznej:

 1. Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole tworzą Radę Pedagogiczną.
 2. Podstawowym obowiązkiem członków Rady Pedagogicznej jest realizacja programu dydaktyczno – wychowawczego.
 3. Rada Pedagogiczna na wniosek Dyrektora Szkoły:
 • ustala program nauczania realizowany w danym roku szkolnym,
 • ustala zasady i kryteria oceniania uczniów,
 • organizuje uroczystości szkolne zgodnie z obchodami świąt narodowych w Polsce,
 • ustala plan zakupu pomocy dydaktycznych.

Kompetencje Rady Rodziców:

 1. Radę Rodziców stanowią rodzice i opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do Szkoły.
 2. Spośród członków Rady zostaje wybrany Przewodniczący oraz Zastępca i Sekretarz.
 3. Przewodniczący wraz z Zastępcą reprezentują Radę Rodziców w posiedzeniach Rady Szkoły.
 4. Rada Rodziców:
 • współpracuje z Dyrektorem Szkoły oraz Radą Pedagogiczną,
 • ustala plan działania i współpracy na bieżący rok szkolny,
 • wspiera działalność Szkoły.

Kompetencje Rady Szkoły:

 1. W skład Rady Szkoły wchodzą: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna oraz Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz Rady Rodziców.
 2. Rada Szkoły:
 • powołuje i odwołuje Dyrektora Szkoły,
 • wspiera prace organów Szkoły,
 • współpracuje w opracowywaniu kalendarza uroczystości szkolnych.

Prawa i obowiązki uczniów

 1. Uczniami Szkoły mają prawo być wszyscy w wieku od 3 lat, pragnący uczyć się języka polskiego i innych przedmiotów w języku polskim bez względu na płeć, rasę, przekonania polityczne i religijne.
 2. Uczeń ma prawo do:
 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,
 • opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,
 • życzliwego traktowania,
 • sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny,
 • udziału w zajęciach dodatkowych organizowanych przez Szkołę.
 1. Uczeń jest zobowiązany do:
 • przestrzegania postanowień Statutu i Regulaminu Szkoły,
 • traktowania wszystkich nauczycieli oraz innych uczniów i pracowników Szkoły z szacunkiem,
 • utrzymywania czystości w Szkole, poszanowania budynku Szkoły oraz wszystkich przedmiotów znajdujących się na jej terenie,
 • punktualności,
 • systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach,
 • nie zakłócania innym swobodnego korzystania z zajęć edukacyjnych,
 • udziału w akademiach i apelach organizowanych przez Szkołę.

Uwagi końcowe

 1. Dopełnieniem Statutu jest Regulamin Szkoły oraz dodatkowe procedury, które nie mogą być sprzeczne z założeniami Statutu.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia tj.: 11 listopada 2017 r.