Regulamin Polskiej Sobotniej Szkoły St Mary’s College

 

Postanowienia ogólne

1. Regulamin jest załącznikiem do Statutu Polskiej Sobotniej Szkoły St Mary’s College w Hull.
2. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej winni stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

Rekrutacja

1. Za rekrutację do Szkoły odpowiada Dyrektor Szkoły a także mianowane przez niego osoby.
2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są dostarczyć wypełniony i podpisany „Formularz Rejestracyjny” do dnia rozpoczęcia pierwszych zajęć szkolnych.
3. Zapisanie dziecka do Szkoły równoznaczne jest z akceptacją obowiązującego w niej programu dydaktyczno – wychowawczego oraz z zapoznaniem i przestrzeganiem
obowiązującego Regulaminu Szkoły.
4. Decyzję o podjęciu przez dziecko nauki w danej klasie podejmują rodzice w porozumieniu z nauczycielami i Dyrektorem Szkoły, w oparciu o opinię nauczycieli
uzyskaną na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z dzieckiem, oraz/lub decyzję pedagogów i nauczycieli z Platformy Internetowej Libratus.
5. Szkoła przyjmuje dzieci od lat 3.
6. Szkoła przyjmuje dorosłych na zajęcia języka angielskiego.


Organizacja zajęć lekcyjnych

1. Zajęcia w Szkole odbywają się na podstawie ustalonego kalendarza na rok szkolny.
2. Zajęcia w szkole odbywają się w godzinach od 10 – 13.00.
3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach ustala nauczyciel, prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny czas zajęć.
4. Za organizację i sposób realizacji programu odpowiada nauczyciel.
5. Podczas zajęć lekcyjnych zostaje wprowadzona piętnastominutowa przerwa śniadaniowa.

Uczeń

1. Uczniami Szkoły mają prawo być wszyscy w wieku od 3 lat, pragnący uczyć się języka polskiego i innych przedmiotów w języku polskim bez względu na płeć, rasę,
przekonania polityczne i religijne.
2. Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz postanowień zawartych w Statucie Szkoły.
3. Prawa i obowiązki ucznia określa Statut Szkoły.
4. Uczniowi zabrania się:
 samowolnie opuszczać terenu szkoły w czasie trwania zajęć, tj. w godzinach od 10 – 13.00,
 spożywać posiłków w czasie trwania lekcji,
 stosować fizycznej lub słownej przemocy wobec którejkolwiek osoby Szkolnej Społeczności,

 przyprowadzać do Szkoły zwierząt,
 przynosić do Szkoły papierosów, alkoholu i innych niedozwolonych prawem używek a także przebywać pod ich wpływem na terenie szkoły (nie stosowanie się do tego przepisu grozi dyscyplinarnym wydaleniem ze szkoły),
 posiadania włączonego telefonu w czasie trwania zajęć lekcyjnych.
5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub zniszczenie przedmiotów wartościowych, przynoszonych przez uczniów.
6. W przypadku łamania Regulaminu oraz nie wypełniania obowiązków określonych w Statucie, uczeń zostanie upomniany słownie. W przypadku ponownego nie stosowania się do zasad określonych w w/w dokumentach, do rodziców zostanie wysłany list z upomnieniem. Ostatecznie uczeń może zostać wydalony ze Szkoły.

Rodzice

1. Wszyscy Rodzice dzieci zapisanych do Polskiej Sobotniej Szkoły St Mary’s College w Hull, należą do Rady Rodziców.
2. Rodzice zobowiązani są do:
 punktualnego przyprowadzania dzieci do Szkoły na zajęcia oraz odbierania ich po skończeniu lekcji,
 odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka do czasu rozpoczęcia pierwszej lekcji,
 pisemnego upoważnienia innego dorosłego do odbioru dziecka,
 systematycznego sprawdzania postępów dziecka w nauce,
 pomocy w odrabianiu zadań domowych,
 regularnego posyłania dzieci na zajęcia,
 dokonywania opłat szkolnych w wyznaczonym terminie,
 uczestniczenia w zebraniach dla rodziców
 powiadamiania o przewidywanej nieobecności dziecka oraz o decyzji wycofania dziecka ze szkoły.
3. Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane przez dziecko w szkole.

 

Regulamin Polskiej Sobotniej Szkoły St Mary’s College wchodzi w życie z dniem uchwalenia, tj.: 11 listopada 2017 r.